Program razvoja podeželja – kontrole na kraju samem

Program razvoja podeželja Republike Slovenje za obdobje 2014-2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske Komisije. Predstavlja razvojni dokument, v katerem so navedeni ukrepi za doseganje ciljev politike razvoja podeželja 2014-2020 ter predvidena finančna sredstva za ta namen.

Več informacij o programu za razvoju podeželja je dostopnih preko spletne strani programa: https://www.program-podezelja.si/sl oz. preko spletne strani Evropske komisije, namenjene razvoju podeželja 2014-2020:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Za izvajanje ukrepov kmetijske politike in izplačevanje sredstev iz evropskih kmetijskih in ribiških skladov je v Sloveniji odgovorna Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja

Na agenciji izvajajo ukrepe neposrednih plačil, ukrepe razvoja podeželja in ukrepe kmetijskih trgov ter naloge tržno informacijskega sistema ter notranjo kontrolo in notranjo revizijo.

Na agenciji so odgovorni za pravočasno in zakonito izvedbo plačil kmetovalcem ter drugim upravičencem iz sredstev državnega proračuna in sredstev evropskih skladov EKJS (Evropski kmetijski jamstveni sklad), EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESR (Evropski sklad za ribištvo). Za izvedbo kontrol znotraj Agencije skrbi Služba za kontrolo.

pokrajina

Geodetski zavod Celje, d.o.o. izvaja kot delegirano funkcijo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja kontrole na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike na osnovi Pogodb od 2010 leta dalje.

Naša naloga je preverjanje dejstev in pogojev upravičenosti, na katerih temeljijo plačila za ukrepe kmetijske politike upravičencem. Preverjanje izvajamo s sistemom fizične kontrole na kraju samem.

Namen kontrol na kraju samem je preverjanje zahtev upravičencev, da se zagotovi pravilno in pošteno dodeljevanje Evropskih sredstev.

Glavne dejavnosti, ki jih izvajamo je izvedba kontrol na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike s neposrednimi terenskimi ogledi (1. sklop) ter izvedba kontrol na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike z metodami daljinskega zaznavanja (2. sklop).

Rezultati naloge so izvedeni kontrolni pregledi na kmetijskih gospodarstvih, ki po vnaprej določenih pravilih vlivajo na upravičenost obračuna neposrednih plačil.

Kontrole na kraju samem se izvajajo pred in med postopkom izvajanja ukrepa kmetijske politike ter po njem, v skladu s slovenskimi in evropskimi predpisi.

cwrs

  davčna številka:       SI 92913431

            tel:          +386 (0)3 4256700

  matična številka:       5066352000

            fax:        +386 (0)3 4256727

  transakcijski račun:  SI56 040010048313167 (Nova KBM d.d.)

            e-pošta:  info@gz-ce.si

  www.gz-ce.si » kontrole_na_kraju

©2009 Geodetski zavod Celje, d.o.o.